Nieuws

Agenda extra algemene ledenvergadering d.d. 29 oktober

UPDATE! Agenda extra algemene ledenvergadering d.d. 29 oktober 2018, 20.00 uur in Trefpunt.

De conclusie naar aanleiding van het onderzoek van de onderzoekscommissie bestaand uit George Fels, John Pannekeet, Gert Tuinsma en Peter Reenalda, is duidelijk: een verdere samenwerking (lees fusie) tussen SRC en VV Schagen binnen afzienbare tijd is de beste waarborg voor een gezonde toekomst van beide verenigingen in Schagen. Tijdens de extra ledenvergadering in mei 2017 is door de leden toestemming gegeven een fusie met ingang van 1 juli 2020 voor te bereiden.

Inmiddels zijn 4 werkgroepen van start gegaan om dit voor te bereiden. Door diverse omstandigheden is er nog niet direct zicht op een nieuw complex voor de fusie vereniging. Omdat er toch een aantal dingen beginnen te klemmen en een nieuw complex nog wel enige jaren op zich zal laten wachten adviseert de samenwerkingscommissie de fusie te versnellen en voor te leggen aan de ledenvergaderingen.

Als bestuur hebben wij dit advies ter harte genomen en willen dit dan ook op deze bijzondere algemene ledenvergadering aan de leden voor gaan leggen. De samenwerkingscommissie zal het voorstel verder toelichten en wij zullen verzoeken de leden akkoord gaan met het voorstel dat het bestuur ter stemming gaat voorleggen in de extra algemene ledenvergadering.

Agenda
1. Opening
2. Toelichting bestuur op het advies van de onderzoekscommissie
3. Stemming
4. Sluiting

Ter stemming:
Het bestuur van V.V. Schagen vraagt mandaat om alle benodigde stappen ten behoeve van een fusie met vv SRC in gang te zetten om zo in mei 2019 samen met vv SRC een nieuwe voetbalvereniging op te richten. Het batig saldo dat resteert zal dienen als startkapitaal van de nieuw op te richten voetbalvereniging en het dagelijks bestuur van V.V. Schagen zal worden aangewezen als vereffenaars.

Stemgerechtigd zijn: 
– Alle leden Jeugdleden kunnen stemmen via hun wettelijke vertegenwoordigers (niet door andere leden of volwassenen). Meerdere jeugdleden binnen 1 gezin betekent meerdere stemmen.
– Alle personen die vanuit de club een waarderingsspeld hebben ontvangen

Stemmen per volmacht:

Ieder lid is bevoegd zijn stem uit te brengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar of ouder. De gemachtigde kan echter niet meer dan 2 stemmen uitbrengen.

Download hier het formulier om een volmacht af te geven indien u zelf verhinderd bent maar wel uw stem wilt uitbrengen